ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

рецензент:
кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академiє правових наук Украєни, завiдувач кафедри трудового права Нацiональноє юридичноє академiє Украєни iм. Ярослава Мудрого єє. i. Жигалкiн
Автор:
доктор юридичних наук, професор В. i. Прокопенко
Прокопенко В. i.
Трудове право Украєни:
харкiв: - Фiрма <Консум>, 1998.
Пiдручник для юридичних вузiв i факультетiв.
У пiдручнику висвiтлюються загальнотеоретичнi та практичнi аспекти суспiльних
вiдносин, що становлять предмет регулювання трудового права, принципiв, джерел
i суб'уктiв трудового права, загальнi засади правовоє органiзацiє
працевлаштування громадян Украєни.
Особлива частина пiдручника трудового права подауться з широким використанням керiвних вказiвок Пленума Верховного Суду Украєни, судовоє практики по розгляду трудових спорiв, що робить пiдручник корисним не тiльки для студентiв юридичних вузiв, а й для широкого кола юристiв-практикiв, якi займаються питаннями трудового права.
П
I8ВN 966-7124-29-0
ББК 67.305я73
Без обьявл.
1207000000-014 <Консум> - 98
c Прокопенко В. i., 1998
c Спiльне пiдприумство з iноземними
инвестицiями фiрма <Консум>,
оформлення, 1998 R Спiльне пiдприумство з iноземними
инвестицiями фiрма <Консум>, 1998
ЗМiСТ
Загальна частина
Роздiл i. Предмет трудового права Украєни ................... У
 1. Власнiсть нацiональних багатств Украєни як основа
суспiльноє органiзацiє працi .......................... 7
 2. Поняття трудового права Украєни як галузi права. Мiсце
трудового права в системi права Украєни ............... 11
 3. Суспiльнi вiдносини, що становлять предмет регулювання
трудового права Украєни ........................... 15
 4. Метод правового регулювання трудових вiдносин ........ 20
 5. Функцiє трудового права Украєни ..................... 23
 6. Вiдмежування трудового права вiд сумiжних галузей права . . 26  7. Система трудового права Украєни .................... 32
Роздiл П. Основнi принципи трудового права Украєни ......... 36
 1. Поняття основних принципiв трудового права Украєни.... 36
 2. Основнi права i свободи громадян, закрiпленi в Конституцiє Украєни, що визначають принципи правового регулювання трудових вiдносин................................. 40
 3. Принципи трудового права, закрiпленi в Кодексi законiв про працю Украєни та iнших законодавчих актах про працю .......................................... 43
 4. Змiст принципiв трудового права ..................... 46
Роздiл III. Джерела трудового права Украєни................. 58
 1. Поняття джерел трудового права Украєни, єх класифiкацiя 58  2. Конституцiя Украєни як основне джерело трудового права 63  3. Кодекс законiв про працю Украєни та iншi законодавчi
акти Украєни, що регулюють трудовi вiдносини .......... 66
 4. Пiдзаконнi акти, що регулюють трудовi вiдносини ....... 70
 5. Локальнi правовi норми ............................ 74
 6. Значення керiвних роз'яснень Верховного Суду Украєни для однакового застосування судами чинного законодавства про працю................................... 77
 7. Диференцiацiя трудового законодавства Украєни ......... 83
 8. Мiжнароднi правовi акти про працю .................. 88
Роздiл IV. Суб'укти трудового права Украєни................. 93
 1. Поняття суб'укта трудового права Украєни ............. 93
 2. Громадяни як суб'укти трудового права Украєни ......... 97
 3. Власник або уповноважений ним орган як суб'укт трудового права Украєни............................... 105
 4. Пiдприумство як суб'укт трудового права Украєни....... 109
 5. Трудовий колектив як суб'укт трудового права Украєни . . 113
6. Профспiлковий орган пiдприумства як суб'укт трудового
права Украєни................................... 116
 7. Державнi органи, якi виступають суб'уктами трудового
права Украєни ................................... 124
Роздiл V. Колективний договiр .......................... 126
 1. iсторiя виникнення колективних договорiв i етапи єх розвитку в Украєнi.................................. 126
 2. Загальна характеристика мiжнародних правових норм, що
регулюють порядок укладення колективних договорiв. ... 132
 3. Поняття колективного договору. .................... 137
 4. Поняття колективних угод та єх види ................. 141
 5. Колективнi переговори по укладенню колективного договору ......................................... 146
 6. Порядок укладення колективного договору i його змiст . . 152  7. Контроль за виконанням колективного договору i види
вiдповiдальностi за невиконання його зобов'язань ...... 157
Роздiл VI. Трудовi правовiдносини........................ 160
 1. Поняття трудових правовiдносин .................... 160
 2. Умови виникнення трудових правовiдносин ........... 163
 3. Пiдстави виникнення трудових правовiдносин ......... 166
 4. Змiст трудових правовiдносин ...................... 174
Роздiл VII. Правова органiзацiя працевлаштування громадян . . . 178
 1. Поняття зайнятостi населення. Правове регулювання працевлаштування громадян Украєни ................... 178
 2. Мiжнароднi правовi акти про зайнятiсть .............. 182
 3. Державнi гарантiє права на вибiр виду зайнятостi в Украєнi 188  4. Поняття працевлаштування та його правовi форми ...... 193
 5. Правовi вiдносини органiв державноє служби зайнятостi
з пiдприумствами ..............................
 6. Поняття безробiтного i його правове становище ......
193
201
204
Особлива частина
Роздiл VIII. Трудовий договiр ..........................
 1. Поняття трудового договору.......................
 2. Змiст трудового договору .........................
 3. Загальний порядок прийняття на роботу ............
 4. Види трудового договору ........................
 5. Переведення на iншу роботу .....................
 6. Пiдстави припинення трудового договору ...........
7. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника.
212
212 217 220 223 229 235 245
 8. Загальнi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу ...... 251
 9. Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу ...... 270
 10. Розiрвання трудового договору на вимогу профспiлкового чи iншого уповноваженого на представництво трудовим
колективом органу ............................... 276
11. Порядок звiльнення з роботи ....................... 277
 12. Вiдсторонення працiвника вiд роботи ................ 283
 13. Порядок оформлення звiльнення працiвника з роботи . . . 284
Роздiл IX. Робочий час i час вiдпочинку ................... 286
 1. Поняття робочого часу за трудовим правом Украєни ..... 286
 2. Види тривалостi робочого часу...................... 290
 3. Режим роботи i облiк робочого часу ................. 296
 4. Поняття надурочних робiт i порядок єх проведення ...... 303
 5. Поняття вiдпочинку та його види ................... 306
 6. Трудовi вiдпустки ................................ 311
 7. Додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням. ............ 315
 8. Соцiальнi вiдпустки .............................. 318
 9. Вiдпустки без збереження заробiтноє плати ............ 320
 10. Порядок надання вiдпусток ........................ 321
Роздiл X. Заробiтна плата ............................... 327
327 330 332 334
 1. Поняття заробiтноє плати i методи єє правового регулювання ...................................
 2. Нормування працi ...........................
 3. Тарифна система та єє складовi елементи ..........
 4. Системи оплати працi ........................
 5. Оплата працi при вiдхиленнi вiд умов, передбачених
тарифами ...................................... 339
 6. Порядок виплати заробiтноє плати. Обчислення середнього
заробiтку....................................... 345
 7. Гарантiє i компенсацiє............................. 352
Роздiл XI. Охорона працi ............................... 360
 1. Поняття охорони працi за трудовим правом ........... 360
 2. Норми i правила з технiки безпеки i виробничоє санiтарiє . 363  3. iнструктаж i навчання працiвникiв правилам технiки
безпеки i виробничоє санiтарiє ...................... 369
 4. Забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту .............. 374
 5. Розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних
захворювань i аварiй .............................. 379
 6. Охорона працi жiнок ............................. 383
 7. Охорона працi неповнолiтнiх ....................... 388
 8. Праця осiб зi зниженою працездатнiстю .............. 391
 9. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про
охорону працi................................... 394
Роздiл XII. Внутрiшнiй трудовий розпорядок при виконаннi
трудових обов'язкiв .............................. 401
 1. Поняття внутрiшнього трудового розпорядку як основи
органiзацiє працi................................. 401
 2. Методи забезпечення трудовоє дисциплiни ............ 403
3. Правове регулювання внутрiшнього трудового розпорядку 405  4. Заходи заохочення за сумлiнне виконання трудових
обов'язкiв ...................................... 409
 5. Юридична вiдповiдальнiсть за порушення трудових
обов'язкiв. Поняття дисциплiнарного проступку ........ 412
 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язкiв
i порядок єх застосування .......................... 415
7. Громадськi заходи стягнення i впливу за порушення
трудовоє дисциплiни .............................. 417
Роздiл XIII. Матерiальна вiдповiдальнiсть сторiн трудових правовiдносин ....................................... 421
1. Поняття матерiальноє вiдповiдальностi за трудовим правом 421  2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики