ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни. -
2000.-
№ 11: Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украєнi. - 416 с.
Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни - перiодичне
видання. Виходить дванадцять разiв на рiк (украєнською мовою). Засноване
в 1992 р. Засновник: Видавництво правовоє лiтератури "Юрiнком iнтер ".
Реустрацiйне свiдоцтво 3085 серiя КВ, видане 25 лютого 1998 р.
Збiрник видауться
спiльно з Мiнiстерством працi та соцiальноє полiтики Украєни
i за участi Всеукраєнськоє благодiйноє органiзацiє iнвалiдiв
та пенсiонерiв "Обличчям до iстини"
i Громадськоє благодiйноє органiзацiє
"iнформацiйний центр незрячих юристiв Украєни
та допомоги iнвалiдам"
Шеф-редактор
В.С. Ковальський,
кандидат юридичних наук
Редакцiйна колегiя:
В.Г. Гончаренко
Е.Ф. Демський
О.М. Джужа
О.В. Дзера
Я.Ю. Кондратьсв
В.В. Копсйчиков
В.Т. Маляренко
В.В. Медведчук
А.Й. Осетинський
С.С. Яценко
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, доцент
доктор юридичних наук, професор
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, професор,
член-кореспондент АПН Украєни
доктор юридичних наук, професор,
академiк АПрН Украєни
кандидат юридичних наук
доктор юридичних наук
заслужений юрист Украєни
доктор юридичних наук, професор
Головний редактор А.В. Довбня
Тексти нормативних актiв (станом на 15 листопада 2000 року) отримано
в Управлiннi комп'ютеризованих iнформацiйних систем та мереж
Секретарiату Верховноє Ради Украєни
c Юрiнком iнтер, 2000
ПРАВОВИЙ ТА СОЦiАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ iНТЕРЕСiВ iНВАЛiДiВ
ЯК ПРiОРИТЕТ ДЕРЖАВИ
i туринська держава надау великоє уваги як одному з прiоритетних напря-
У мiв своує соцiальноє полiтики правовому та соцiальному захисту iнва-
лiдiв, створенню рiвних з iншими членами суспiльства можливостей для ре-
алiзацiє цiую категорiую осiб громадянських прав i свобод, якомога повного
розвитку єх iндивiдуальних здiбностей та задоволення особистих потреб.
Правовому, органiзацiйному та матерiально-фiнансовому забезпеченню ре-
алiзацiє iнвалiдами своєх прав, потреб та iнтересiв слугуу досить грунтовна
вiтчизняна нормативно-правова база, що стала iнтенсивно формуватися з
самого початку становлення Украєни як суверенноє держави. У розробцi та
удосконаленнi цiує бази, крiм вищих органiв законодавчоє та виконавчоє
влади, беруть участь понад 20 мiнiстерств i вiдомств. Норми, присвяченi
правовому та соцiальному захисту iнвалiдiв, мiстяться майже в 50 законах
Украєни, постановах Верховноє Ради Украєни, указах та розпорядженнях
Президента Украєни, у понад 40 постановах Кабiнету Мiнiстрiв Украєни,
низцi вiдомчих нормативних актiв Мiнiстерства працi та соцiальноє полiти-
ки Украєни, Мiнiстерства охорони здоров'я Украєни, Мiнiстерства освiти i
науки Украєни та iнших вищих органiв виконавчоє влади.
Перш за все, це закони Украєни "Про основи соцiальноє захищеностi iн-
валiдiв в Украєнi" вiд 21 березня 1991 року № 875-Хii, "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 22 жовтня 1993 року № 3551-XII,
"Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян
похилого вiку в Украєнi" вiд 16 грудня 1993 року № 3721-XII, "Про статус i
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє ка-
тастрофи" вiд 28 лютого 1991 року № 796-Хii та ряд iнших, багато з яких чи-
тач знайде у пропонованому збiрнику.
На виконання й у розвиток законодавчих положень Кабiнетом Мiнiстрiв
Украєни прийнято низку постанов, зокрема "Про комплексну програму роз-
в'язання проблем iнвалiдностi" вiд 27 сiчня 1992 року № 31, "Про орга-
нiзацiйнi заходи щодо застосування Закону Украєни "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 8 лютого 1994 року № 63, "Про
порядок надання пiльг, передбачених Законом Украєни "Про статус ветера-
нiв вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 16 лютого 1994 року № 94,
"Про затвердження Порядку органiзацiє та проведення медико-соцiальноє
експертизи втрати працездатностi" вiд 4 квiтня 1994 року № 221, "Про забез-
печення iнвалiдiв автомобiлями "Таврiя" з ручним керуванням" вiд 22 серп-
ня 1994 року № 575, "Про затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв ав-
томобiлями" вiд 8 вересня 1997 року № 999, "Про розвиток вiтчизняного
виробництва засобiв реабiлiтацiє iнвалiдiв" вiд 7 травня 1997 року № 431,
"Про впорядкування безоплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських за-
собiв за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп
населення та за певними категорiями захворювань" вiд 17 серпня iУУ> року
№ 1071, "Про грошовi норми витрат на харчування, медикаменти та м'який
iнвентар у госпiталях (вiддiленнях, палатах) для iнвалiдiв Великоє Вiт-
чизняноє вiйни" вiд 23 лютого 1999 року № 254, "Про полiпшення забезпе-
чення iнвалiдiв по зору деякими засобами реабiлiтацiє" вiд 7 червня 1999 ро-
ку № 983 тощо.
Цими та багатьма iншими нормативно-правовими актами визначаю-
ться заходи, спрямованi на надання iнвалiдам можливостi долучитися до
посильноє для них працi, одержати освiту, професiйну пiдготовку, на по-
лiпшення єх матерiального i соцiально-побутового забезпечення, медич-
ного обслуговування та санаторно-курортного лiкування, передбачають-
ся пiльги щодо оплати житла, комунальних послуг та користування
телефоном, проєзду в громадському транспортi, пiльгове забезпечення
спецiальними автотранспортними засобами, безплатне чи пiльгове одер-
жання лiкiв, зубопротезування, безплатне протезування тощо.
Проявом подальшого пiклування держави щодо iнвалiдiв стане ре-
алiзацiя заходiв, передбачених щойно прийнятим розпорядженням Пре-
зидента Украєни "Про додатковi заходи щодо полiпшення соцiального
захисту та медичного обслуговування iнвалiдiв" вiд 3 листопада 2000 ро-
ку № 344, текст якого наводиться у збiрнику.
Особливо слiд наголосити на тому, що нацiональне законодавство Укра-
єни стосовно прав iнвалiдiв будууться з урахуванням основоположних
правових засад, прийнятих мiжнародним спiвтовариством. Чиннi норматив-
но-правовi акти включають багато положень, передбачених Стандартнимн
правилами забезпечення рiвних можливостей для iнвалiдiв, затвердженими
резолюцiую Генеральноє Асамблеє 00Н вiд 20 грудня 1993 року № 48/96, за
яку голосувала й Украєна, твропейською соцiальною хартiую, яку Украєна
пiдписала 2 травня 1996 року, та iншими мiжнародно-правовими актами.
Проте ще не можна сказати, що наше законодавство повною мiрою перей-
няло мiжнароднi стандарти прав iнвалiдiв та вiдповiдау вимогам i положен-
ням мiжнародних документiв з цих питань. Виконуючи доручення Верхов-
ноє Ради Украєни та Кабiнету Мiнiстрiв Украєни, Мiнiстерство працi та
соцiальноє полiтики Украєни вже тривалий час працюу над приведенням
чинного законодавства у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами в галу-
зi соцiального захисту громадян - iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, людей
похилого вiку.
Зокрема, в нацiональному законодавствi Украєни мають знайти вiдоб-
раження такi статтi твропейськоє соцiальноє хартiє, як "Право на працю",
"Право на справедливi умови працi, "Право на безпечнi та здоровi умови
працi", "Право на органiзацiю", "Право на охорону здоров'я", "Право на
соцiальне забезпечення", "Право на соцiальну медичну допомогу", "Пра-
во на користування послугами соцiального забезпечення", "Право осiб з
фiзичними або розумовими вадами на професiйне навчання, переква-
лiфiкацiю та соцiальну реабiлiтацiю", "Право на iнформацiю та консуль-
тацiє" тощо. Приведення украєнського законодавства у вiдповiднiсть з
мiжнародно-правовими нормами важливе i тому, що це створить умови
для бiльш тiсноє спiвпрацi Украєни з краєнами твропи з питань сойiаль-
угод про спiвробiтництво у галузi соцiального забезпечення.
Вимоги мiжнародно-правових документiв щодо захисту прав iнвалi-
дiв будуть врахованi при пiдготовцi новоє редакцiє Закону Украєни "Про
основи соцiальноє захищеностi iнвалiдiв в Украєнi", при доопрацюваннi
Закону Украєни "Про соцiальну допомогу" та Закону Украєни "Про
внесення змiн i доповнень до Закону Украєни "Про державну допомогу
сiм'ям з дiтьми", при роботi над iншими вiтчизняними нормативно-пра-
вовими актами.
---рактичне розв'язання проблем правового та соцiального захисту iнва-
1-1-яiдiв, надання єм соцiально-побутовоє, медичноє та рiзних видiв нату-
ральноє допомоги у одним з важливих напрямiв роботи органiв виконавчоє
влади, А робота ця вельми масштабна. Система соцiального захисту насе-
лення обслуговуу понад 2,4 мiльйона iнвалiдiв. У цiй системi у розвиток ви-
мог Закону Украєни "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв пра-
цi та iнших громадян похилого вiку в Украєнi" створено мережу закладiв з
органiзацiє соцiального обслуговування i надання рiзних видiв допомоги iн-
валiдам, малозабезпеченим пенсiонерам та одиноким непрацездатним гро-
мадянам, Цю роботу в мiстах i районах Украєни органiзують i ведуть 740 те-
риторiальних центрiв соцiального обслуговування та 20 самостiйних вiд-
дiлень соцiальноє допомоги вдома. Установи соцiального захисту надають
^iнвалiдам близько 40 видiв рiзних послуг, серед яких доставка продуктiв
харчування та медикаментiв, виклик лiкаря, приготування єжi, прибирання
житла, оформлення документiв на субсидiє, влаштування до будинкiв-iнтер-
натiв i на санаторно-курортне лiкування тощо.
Вперше,за останнi роки Уряд виконуу своє зобов'язання щодо iнвалiдiв.
За рахунок Державного бюджету видiлено достатнi кошти, необхiднi для
фiнансування витрат для задоволення потреб iнвалiдiв, зокрема для забезпе-
чення єх засобами реабiлiтацiє та пересування. До 3 грудня - Мiжнародного
дня iнвалiдiв - Уряд зобов'язався погасити заборгованiсть з усiх ком-
пенсацiйних виплат iнвалiдам, соцiальних виплат сiм'ям, що мають дiтей-
iнвалiдiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики